I. ĐẢNG ỦY

1. Bí thư Đảng ủy: Lê Thanh Hải
Điện thoại: 0981545166
Email: lethanhhai091966@gmail.com

2. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy: Nguyễn Gia Hùng

Điện thoại: 0962149118

Email: giahungdanguy@gmail.com

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN:

1. Chủ tịch HĐND: Nguyễn Gia Hùng
Điện thoại: 0962149118
Email: giahungdanguy@gmail.com

2. PCT HĐND: Trần Văn Quyền

Điện thoại: 0975292279

Email: tranvanquyenht1965@gmail.com

III. ỦY BAN NHÂN DÂN:

1. Chủ tịch: Võ Tá Duy
Điện thoại: 01234666626
Email: votaduy@gmail.com

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Hồng Thanh

Điện thoại: 0987219334

Email: hongthanhcnhtx2013@gmail.com

IV. UBMTTQ và các đoàn thể:

1. Chủ tịch UBMTTQ: Lê Thị Hoa
Điện thoại: 0917796998
Email: lethihoamt@gmail.com

2. Chủ tịch Hội LHPN: Nguyễn Thị Minh

Điện thoại: 0916921733

Email: nguyenminhpntn@gmail.com

3. Chủ tịch Hội ND: Trần Văn Anh

Điện thoại: 0979703607

Email: tranvananh69nd@gmail.com

4. Chủ tịch Hội CCB: Nguyễn Quang Luận

Điện thoại: 0975526498

 

email: nguyenquangluanccb1960@gmail.com

5. Bí thư Đoàn TNCS HCM: Nguyễn Hữu Dào

Điện thoại: 0978079483

Email: huudao79dtn@gmail.com