Ông: Võ Tá Duy - Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban;

Ông: Nguyễn Hồng Thanh - Phó chủ tịch UBND xã, Phó ban;

Bà:Nguyễn Thị Tân - Cán bộ Phát thanh, Phó ban trực;

Ông: Trần Danh Đại, Công chức VH-TT xã, Thành viên;

Bà:  Trần Thị Thu, Công chức VP Nội vụ , Thành viên;

Bà: Trần Thị Thu, Công chức VP thống kê, Thành viên;


Bà: Phan Thị An, Cán bộ hợp đồng ĐC- NN NTM, Thành viên;

Ông: Nguyễn Hữu Oánh, Trưởng Công an xã, Thành viên;

Ông: Trần Hậu Lâm, Xã đội trưởng, Thành viên.